15:27 - 08/03/2023

Bộ xây dựng ban hành thông tư 02/2023/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung của hợp đồng xây dựng.

Bộ xây dựng ban hành thông tư 02/2023/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung của hợp đồng xây dựng.

Ngày 03/03/2022, Bộ xây dựng ban hành thông tư 02/2023/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung của hợp đồng xây dựng. Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số nội dung của hợp đồng xây dựng; công bố và hướng dẫn sử dụng mẫu hợp đồng thi công xây dựng, mẫu hợp đồng Thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công xây dựng công trình (EPC). Thông tư áp dụng với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý việc thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp dự án với nhà thầu xây dựng. Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Thông tư này để xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng với các hợp đồng sử dụng vốn khác.

Đối với các hợp đồng xây dựng thuộc dự án sử dụng nguồn vốn phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của điều ước đó.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2023, thay thế các Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng, Thông tư 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình./.