15:54 - 07/07/2022

Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2022-2027 với thành phần như sau:

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Tú - Thành viên HĐQT

Ông Lê Quý Cầm - Thành viên HĐQT

Ban giám đốc

Ông Nguyễn Văn Dũng - Quyền Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Tú - Phó Tổng giám đốc

Ông Lê Quý Cầm - Phó Tổng giám đốc

Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Nhung

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2022

Trân trọng thông báo!