09:47 - 22/02/2023

Tiến độ Dự án đầu tư khu kho vận Sembcorp Quảng Ngãi tháng 02/2023 - IBST COTEC là đơn vị tư vấn giám sát dự án

Tiến độ Dự án đầu tư khu kho vận Sembcorp Quảng Ngãi tháng 02/2023 - IBST COTEC là đơn vị tư vấn giám sát dự án
  • Khu A:

+ Ép cọc đại trà 1478/1478 cọc.

+ Bê tông đài móng: 100%.

+ Bê tông giằng móng: 50%.

  • Khu B:

+ Ép cọc đại trà 1024/1024 cọc.

+ Bê tông đài móng: 100%.

+ Bê tông giằng móng: 80%.

+ Bê tông cổ cột: 30%.

  • Công tác hồ sơ chất lượng đảm bảo theo tiến độ thi công trên công trình.
  • Một số hình ảnh tại dự án: