26/11/2020

BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 1155/QĐ-BXD VỀ CÔNG BỐ TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI...

Ngày 22/8/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1155/QĐ-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2018 về công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong...