17:14 - 27/11/2020

TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

Năm 2017 tăng trưởng kinh tế trong nước khởi sắc ở tất cả các lĩnh vực, GDP đạt 6.81% là con số cao nhất kể từ năm 2008, mức lạm phát được kiểm soát hợp lý. Sự phát triển ổn định giúp cho lĩnh vực xây dựng tăng trưởng khá cao với tốc độ 8.7% so với năm 2016. Cùng với sự tăng trưởng của ngành xây dựng, Công ty đã nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 Năm 2017 sản lượng ký mới các hợp đồng cũng như doanh thu của Công ty tiếp tục duy trì ở mức cao, doanh thu tăng bằng 128% so với doanh thu năm 2016 và đạt 177% so với kế hoạch năm. Chất lượng công việc về cơ bản đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, đáp ứng các quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn, các quy định của Viện và Công ty.

Công tác tài chính kế toán, tổ chức hành chính – nhân sự  – quản trị đã đáp ứng được yêu cầu công việc, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động cũng như chăm lo đến đời sống tinh thần cho anh em nhân viên Công ty.

Định hướng năm 2018 sẽ là một năm nhiều thách thức, Công ty cần xác định hướng phát triển của những dịch vụ đang triển khai để duy trì sự tăng trưởng, phát triển bền vững; đồng thời tìm ra những hướng đi mới để nâng cao sản lượng và doanh thu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CBNV Công ty; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 2018; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, triển khai công việc; tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác triển khai và trong các hoạt động khác của Công ty để nâng cao công tác quản lý chất lượng, quản lý tài chính, tổ chức-nhân sự.