27/11/2020

Trung tâm giao dịch và điều hành viễn thông quốc gia

Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án Công trình Trung tâm Giao dịch và Điều Hành Viễn thông Quốc gia